603 851 827, biuro@browie.pl język polskijęzyk niemiecki

Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

BRO-WIE z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Mazurska 18/2, e-mail: biuro@browie.pl, tel. 603 851 827

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:

na podstawie art 6 ust 1b RODO:

– w celu wykonania zawartej umowy pośrednictwa

na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust.1a RODO):

– w celu umożliwienia przesyłania ofert nieruchomości na podany adres e-mail

– w celu wprowadzenia do systemu wymiany ofert,

na podstawie art 6 ust 1b RODO (realizacji prawnie uzasadnionego interesu):

– w celu prowadzenia rachunkowości,

– w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,

– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

– w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio przez nas usług (marketing bezpośredni),

– w celu oferowania Pani/Panu bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów),

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe wynikające z umowy pośrednictwa będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 10 lat od wygaśnięcia umowy pośrednictwa wskazanej w nagłówku, Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania. Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, a ponadto także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych:

Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom – naszym partnerom, wyłącznie na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody: firmom pośrednictwa kredytowego, deweloperom, notariuszom, firmom posiadającym bazy ofert deweloperskich. Do Pana/Pani danych osobowych mają dostęp firmy rachunkowe, prawnicze, informatyczne, dostawcy oprogramowania, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

1.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

2.Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

– jeśli przetwarzanie wymagało zgody

– prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres e-mailowy: biuro@browie.pl

– prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

– prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

– prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

– prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

– prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingu bezpośredniego albo ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

– prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan te dane przekazać innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Wykonamy to polecenie, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.